PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met

Naam Beveiligingsbedrijf  :  Sloten service Den Helder

Adres                                     :  Bloemstraat 58

Postcode / Plaats                :  1782 LG Den Helder

Contactpersoon:                 :  Martijn Vermeulen

E-mailadres                         :  info@www.slotenservicedenhelder.nl

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Sloten service Den Helder verwerkt uw gewone persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze verordening is afgeleid van de Europese verordening “General Data Protection Regulation” welke op 25 mei 2018 in werking is getreden en geldt voor de gehele Europese Unie. Op basis van de AVG, kan Sloten service Den Helder een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten);
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Sloten service Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen
 • het aangaan van onderhouds-, service- en meldkamercontracten
 • het plaatsen of verwijderen van door klanten gewenste beveiligingsinstallaties (in de breedste zin van het woord);
 • het afstemmen met projectleiders, beveiligingsverantwoordelijken binnen de organisatie van onze klanten;
 • het factureren en incasseren van rekeningen en overige administratieve handelingen
 • het oplossen van storingen aan installaties;
 • het garanderen van alarmopvolging bij calamiteiten;
 • het inschakelen van hulpdiensten indien nodig;

Sloten service Den Helder verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze nieuwsbrieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van de website van Sloten service Den Helder zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Sloten service Den Helder worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website van Sloten service Den Helder wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Sloten service Den Helder heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om de  plichten van Sloten service Den Helder voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Sloten service Den Helder haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Sloten service Den Helder. Daarnaast gebruikt Sloten service Den Helder uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Sloten service Den Helder verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Sloten service Den Helder alleen voor de verwerking en ontwikkeling van de producten en diensten van Sloten service Den Helder. De database van Sloten service Den Helder is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de “derden” waar Sloten service Den Helder gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerking)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Om op efficiënte en effectieve wijze onze bedrijfsactiviteiten te realiseren, werken wij samen met externe partijen waaronder ICT leveranciers aan kantoorautomatisering, ERP software, aannemers en aanbieders van meldkamercontracten. Als deze andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt of ontvangt, moet deze partij een verwerkersovereenkomst tekenen waarin precies is vermeld welke gegevens zij moeten verwerken en hoe zij de gegevens beveiligen. Op deze wijze borgen we voor een heel belangrijk deel dat externen net zo zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan als Sloten service Den Helder.

Wij maken uitsluitend gebruik van in Nederland of Europa gevestigde partners waardoor er geen afzonderlijke afspraken behoeven te worden gemaakt om aan de AVG te voldoen.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst welke Sloten service Den Helder met u heeft en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de archieven van Sloten service Den Helder. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Sloten service Den Helder maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Sloten service Den Helder maakt dan ook gebruik een SSLbeveiligingscertificaat.

Sloten service Den Helder maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies

Sloten service Den Helder maakt op haar website eventueel gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert op een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: Sloten service Den Helder maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Sloten service Den Helder inzicht in het gebruik van de website van Sloten service Den Helder. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor Sloten service Den Helder. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kan de website van Sloten service Den Helder geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaring voor u als bezoeker kan worden verbeterd. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes. Bij Sloten service Den Helder worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van Sloten service Den Helder bevatten mogelijk links naar andere websites. Sloten service Den Helder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder Sloten service Den Helder vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Sloten service Den Helder zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Sloten service Den Helder vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Sloten service Den Helder verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met Sloten service Den Helder op te nemen via info@.slotenservicedenhelder.nl . Na ontvangst van uw verzoek wordt dit getoetst om te bezien of en op welke wijze we gevolg kunnen geven aan uw verzoek zulks gelet op onze wettelijke verplichtingen en ons belang. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Sloten service Den Helder zal uw bezwaar/verzoek tot intrekking toetsen. Hierbij kijkt Sloten service Den Helder naar haar wettelijke verplichtingen en haar redelijke belang. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht indienen op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kredietwaardigheid

De mogelijkheid bestaat dat Sloten service Den Helder onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Sloten service Den Helder ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Sloten service Den Helder kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

Sloten service Den Helder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van de website van Sloten service Den Helder: www.slotenservicedenhelder.nl